Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a gddesign.hu oldalon elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője Gergely Dóra EV ((székhely: 1151 Budapest, Bem u 51 2/6) adószám: 68387647-2-42, elektronikus elérhetőség: info@gddesign.hu a továbbiakban: „Szolgáltató”).

 

I. Megvásárolható szolgáltatások

 1. Szolgáltató aktuálisan elérhető ebookjai, videói a Honlapban mindenkor megtalálható ebookok és videók.
 2. A megrendelések leadása a Honlapban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
 3. A Honlapban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
 4. A Honlapban található szolgáltatások nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja.
 5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Honlap felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről az oldalon.
 6. Szolgáltató a Honlapban kínált szolgáltatásokat legjobb tudása szerint állította össze, ugyanakkor az egyes videók, edzéstervek nem garantálják a Megrendelőnél az általa kívánt cél biztos elérését, mivel ez több, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló tényező függvénye. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget semmilyen konkrét cél eléréséért.

 

II.A rendelés menete

 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött. Felhasználói fiók létrehozása esetén, valamint Facebook-, Google- vagy E-mail-fiókba történő bejelentkezés útján gyorsabb fizetésre van lehetőség.
 2. A felhasználó (a továbbiakban: „Megrendelő) a „Szolgáltatások” aloldalon választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
 3. A termék a Megrendelő alábbi adatainak megadásával rendelhető meg: e-mail cím, utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 4. A Honlapon az alábbi fizetési módok választhatóak: bankkártyás fizetés, banki átutalásos fizetés. Bankkártyás fizetés választása esetén a Honlap a rendelés feladását követően átirányít a fizetési szolgáltató (Barion) fizetési felületére.
 5. A fizetést követően a megrendelt termék letölthetővé válik a Megrendelő részére, egyszeri alkalommal.
 6. Amennyiben a Megrendelő számlázási címe a szállítási címtől eltér az alábbi adatok megadásával rögzíti számlázási címét: utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, régió, irányítószám, telefonszám.
 7. A Megrendelő kuponjegy kódjának alkalmazásával vásárlásra vonatkozó kedvezményt érvényesíthet.
 8. Amíg az adott megrendelés nem kerül véglegesítésre, a Megrendelőnek módjában áll a fenti adatoka módosítani. Amennyiben a Megrendelő minden adatot teljeskörűen és helyesen megadott, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztató elfogadását követően, a „Rendelés feladása” gomb használatával véglegesíti rendelését.
 9. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Megrendelő a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő adatait, a kiválasztott termék(ek)et, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 48 órán belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
 10. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Megrendelőnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

 

III.Elállás, felmondás

 1. A Kormányrendelet értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételét, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
 2. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének/a szolgáltatás nyújtásának megkezdése napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontja a letöltés idő A kézhezvétel időpontja kétség esetén a Szolgáltatótól megtudható. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás jelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a Megrendelőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő az elállási szándékát az eredeti letöltéstől számított 14 napon belül e-mailben vagy postai úton elküldte. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a Megrendelőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. A teljesítés megkezdését követően felmondott szerződés esetén, a Megrendelő köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
 2. A Megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:
  • olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Megrendelő a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

 1. A Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 

IV.Kellékszavatosság

 1. A megrendelt termék hibája esetén a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
 2. Nem minősül hibásnak a termék, ha annak lejátszása/megnyitása a Megrendelő nem megfelelő hardveres vagy szoftveres környezetének köszönhető (a kompatibilitási adatokért kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz!).
 3. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszű Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

V.Felelősség

 1. Felelősség korlátozása: Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Honlap oldalához, illetve, hogy ott megrendelést adjon le.
 • A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 • A Megrendelő oldalán jelentkező technikai hibákért, inkompatibilitásért, amelyből kifolyólag nem tudja megnyitni, felhasználni a Szolgáltatást.
 • A Szolgáltatás szakszerűtlen alkalmazásáért.
 1. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja a Honlap felhasználóit, hogy a Honlapat mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja.
 3. A Honlapon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Honlap használatából-, használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

VI. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 1151 Budapest, Bem utca 51 2/6
 2. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
 3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, az alábbi e-mail címen: info@gddesign.hu
 4. A felhasználók jogosultak panaszukat írásban közölni.
 5. Az írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt.
 6. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 7. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 8. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: 06-1-488-2131, fax száma: 06-1-488-2186; e-mail címe: testulet@bkik.hu).

 

VII. Szerzői Jogok

 1. A Honlap megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
 2. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni.

 

VIII.Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
 3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
 4. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. augusztus 1. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

 

Budapest, 2023.08.20.

Gergely Dóra egyéni vállalkozó

Barion ÁSZF

Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat
FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁG

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN

barion.com